Bàn Giao sổ Bảo Hiểm Xã Hội Cho Người Lao Động Đã Nghỉ Việc tại Công Ty Aplaco

Thông báo

(Về việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động đã nghỉ việc tại Công ty)

Căn cứ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn hiện hành

Căn cứ tình hình thực tiễn của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của P.TCHC

Để thuận tiện trong việc quản lý, theo dõi và bảo quản sổ BHXH của Người lao động đã nghỉ việc tại Công ty.

Phòng TCHC thông báo:

Đối với người lao động đã nghỉ việc tại Công ty Aplaco thời điểm trước ngày 01/04/2017 đến phòng TCHC Công ty để nhận sổ BHXH (đối với những trường hợp đã hoàn thành các thủ tục bàn giao theo quy định).

Kể từ ngày 10/5/2017 đến ngày 31/12/2017, những trường hợp không đến nhận sổ BHXH thì Công ty Aplaco không chịu trách nhiệm về việc lưu trữ.

Phòng TCHC thông báo tới người lao động thuộc đối tượng trên được biết để thực hiện. Những người lao động đang làm việc tại Công ty có người quen, người thân thuộc đối tượng nêu trên chịu trách nhiệm thông tin cho họ được biết.

TP. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Nguyễn Cao Hưởng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *