CHƯƠNG TRÌNH KM ”MUA 10 TẶNG 1”

𝟭. Đ𝒆̂̉ 𝒄𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂𝒚 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒗𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝒒𝒖𝒂 𝒌𝒉𝒐́ 𝒌𝒉𝒂̆𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒂̀𝒐 đ𝒐́𝒏 𝒏𝒂̆𝒎 𝒎𝒐̛́𝒊 2022. 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒂̂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒂́𝒐 𝒕𝒐̛́𝒊 𝑸𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒎𝒂̃𝒊 𝑯𝒐̣̂𝒑 𝑴𝒊𝒄𝒓𝒐𝒘𝒂𝒗𝒆 𝒕𝒖̛̀ 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 15/12/2021 đ𝒆̂́𝒏 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 15/01/2022 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒔𝒂𝒖:
”𝐌𝐔𝐀 𝟏𝟎 𝐓𝐇𝐔̀𝐍𝐆 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏 𝐓𝐇𝐔̀𝐍𝐆”
𝟮. 𝑽𝒐̛́𝒊 đ𝒐̣̂𝒊 𝒏𝒈𝒖̃ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑, 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝑸𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̃𝒚 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂𝒚 đ𝒂̣̆𝒕 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒆̂̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒗𝒖̣ 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒖̛̀ 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊.
𝟯. 𝑴𝒐̣𝒊 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒖𝒂 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒗𝒖𝒊 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂:
𝑪𝑻𝒀 𝑪𝑶̂̉ 𝑷𝑯𝑨̂̀𝑵 𝑵𝑯𝑼̛̣𝑨 𝑪𝑨𝑶 𝑪𝑨̂́𝑷 𝑯𝑨̀𝑵𝑮 𝑲𝑯𝑶̂𝑵𝑮 (𝑨𝑷𝑳𝑨𝑪𝑶)
Đ𝒊̣𝒂 𝒄𝒉𝒊̉: 𝑵𝒈𝒐̃ 200 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑺𝒐̛𝒏 (𝑳𝒂̂𝒎 𝑯𝒂̣), 𝑷. 𝑩𝒐̂̀ Đ𝒆̂̀, 𝑳𝒐𝒏𝒈 𝑩𝒊𝒆̂𝒏, 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊.
𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒖 𝒗𝒖̛̣𝒄 𝒎𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒃𝒂̆́𝒄
𝑴𝒔. 𝑯𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 : 0968671586
𝑴𝒓. 𝑯𝒂̣𝒐: 0912491503
𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆 𝑿𝒖𝒂̂́𝒕 𝒌𝒉𝒂̂̉𝒖:
𝑴𝒔. 𝑻𝒉𝒖: 0988816066
𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆: 𝒉𝒕𝒕𝒑://𝒘𝒘𝒘.𝒂𝒑𝒍𝒂𝒄𝒐.𝒄𝒐𝒎.𝒗𝒏
𝑭𝒂𝒏𝒑𝒂𝒈𝒆: 𝒉𝒕𝒕𝒑𝒔://𝒘𝒘𝒘.𝒇𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌.𝒄𝒐𝒎/𝒂𝒑𝒍𝒂𝒄𝒐.𝒄𝒐𝒎.𝒗𝒏/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *