Hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2018

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000

là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) xây dựng tập trung vào an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này có liên hệ với tiêu chuẩn ISO 9000. Tên đầy đủ là ISO 22000 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm).

An toàn thực phẩm liên quan đến sự hiện diện của các mối nguy an toàn thực phẩm khi tiêu thụ sản phẩm. Các mối nguy an toàn thực phẩm có thể xuất hiện tại bất kì giai đoạn nào của chuỗi thực phẩm, nên nhất thiết phải có sự kiểm soát thích hợp trong toàn bộ chuỗi thực phẩm.

Chuỗi thực phẩm

Chuỗi thực phẩm là trình tự các giai đoạn và hoạt động liên quan đến sản xuất, chế biến, phân phối, bảo quản và sử dụng thực phẩm và thành phần của thực phẩm đó, từ khâu sơ chế đến tiêu dùng.

Các tổ chức trong chuỗi thực phẩm bao gồm từ nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi và nhà sơ chế thực phẩm, nhà bảo quản, vận chuyển, nhà thầu phụ cho tới các nhà phân phối và điểm dịch vụ bán lẻ (cùng với các tổ chức có liên quan như nhà sản xuất thiết bị, vật liệu bao gói, dịch vụ làm sạch, các nguyên liệu và thành phần phụ gia).

Tiêu chuẩn ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, kết hợp các yếu tố quan trọng đã được thừa nhận chung dưới đây nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong cả chuỗi thực phẩm cho tới điểm tiêu thụ cuối cùng:

 • Trao đổi thông tin tác nghiệp;
 • Quản lý hệ thống;
 • Các chương trình tiên quyết;
 • Các nguyên tắc HACCP.

Ngoài ra, bộ tiêu chuẩn ISO 22000 còn có các tiêu chuẩn sau, chủ yếu hỗ trợ việc áp dụng cũng như chứng nhận ISO 22000.

 • ISO 22000 – Các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi cung ứng thực phẩm.
 • ISO 22001 – Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 cho ngành thực phẩm và đồ uống (thay thế: ISO 15161: 2001) .
 • ISO/TS 22002 – Các chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm – Phần 1: Sản xuất thực phẩm
 • ISO TS 22003 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dành cho các cơ quan cung cấp dịch vụ đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
 • ISO TS 22004 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000: 2005.
 • ISO 22005 – Truy xuất nguồn gốc trong chuỗi thức ăn và thực phẩm – Nguyên tắc chung và các yêu cầu cơ bản để thiết kế và triển khai hệ thống.
 • ISO 22006 – Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn áp dụng ISO 9002: 2000 cho sản xuất giống cây trồng.

Phiên bản hiện hành

Phiên bản hiện hành của ISO 22000 là ISO 22000:2018 và tiêu chuẩn quốc gia tương đương của Việt Nam là TCVN ISO 22000:2018.

ISO 9001 và ISO 22000

So với ISO 9001, tiêu chuẩn ISO 22000 là một hướng dẫn thủ tục có tính định hướng nhiều hơn. Ngoài ra, ISO 22000 là một hệ thống quản lý rủi ro của một ngành công nghiệp cụ thể cho bất kỳ loại thực phẩm nào, điều này có liên quan chặt chẽ với hệ thống quản lý  của ISO 9001.

Một số quan điểm

Năm 2004, khi ISO 22000 đang được Tổ chức ISO dự thảo, Văn phòng Tiêu chuẩn hoá châu Âu về Thủ công mỹ nghệ, Thương mại và Doanh nghiệp vừa và nhỏ (European Office of Crafts, Trades and Small and Medium-sized Enterprises for Standardisation) cho rằng ISO 22000 chỉ thích hợp cho các công ty lớn, các doanh nghiệp thực phẩm quy mô nhỏ sẽ không thể đáp ứng các yêu cầu khắt khe của tiêu chuẩn này do thiếu nguồn lực để theo đuổi việc chứng nhận. Cơ quan này gợi ý xây dựng một tiêu chuẩn tương ứng để áp dụng việc kinh doanh thực phẩm quy mô nhỏ để đạt được cùng một mục tiêu an toàn thực phẩm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *