Sản phẩm nhưa dùng một lần

Sản phẩm hàng xuất khẩu

Round plate – Đĩa nhựa

Sản phẩm hàng xuất khẩu

Thìa PS01 SPN-PS01/2.4

Sản phẩm hàng xuất khẩu

Bát nhựa 300ml – BWL300ml

Sản phẩm hàng xuất khẩu

Dĩa nộm SFRK-PS01/0.4

Sản phẩm hàng xuất khẩu

Muỗng súp -Soup spoon -02/PS/3.2gr